https://i.vimeocdn.com/video/1686548984-7104d2590c747e681872f9d77e56f6f01dfb65a76d624b1f4913e02a8b39f975-d

Eastern Mobile House

ผลิตผลงานมา19ปี 

มีเป้าหมายสร้างที่พักอาศัยในราคาคุ้มค่า

เริ่มจากตู้ออฟฟิศพัฒนาต่อยอดงานเหล็กรีด GI Pre-Galvanized High tensile

Eastern Mobile House

ผลิตผลงานมา19ปี 

มีเป้าหมายสร้างที่พักอาศัยในราคาคุ้มค่า

เริ่มจากตู้ออฟฟิศพัฒนาต่อยอดงานเหล็กรีด GI Pre-Galvanized High tensile